WIZJA I CELE PORADNI

WIZJA PORADNI

Pracownicy Poradni to wyspecjalizowana kadra psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów. Wszyscy pracownicy są profesjonalistami, posiadają odpowiednie kwalifikacje i nieustannie doskonalą swój warsztat pracy, a także dzielą się wiedzą i umiejętnościami z pozostałymi członkami zespołu. Pracownicy są godni zaufania, postępują zgodnie z zasadami kodeksu etyki zawodowej, są otwarci na potrzeby środowiska lokalnego.

Z pomocy Poradni mogą korzystać dzieci i młodzież, rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele z rejonu działania Poradni (rejon Poradni jest określony statutem). Poradnia udziela pomocy diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej, interwencyjnej, profilaktycznej w oparciu o aktywną współpracę z placówkami oświatowymi i organizacjami pomocowymi.

Pracownicy Poradni wykorzystując swoje umiejętności z dużym zaangażowaniem analizują problemy i wskazują różne możliwości ich rozwiązania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów pracownicy Poradni systematycznie monitorują potrzeby środowiska, a także dokonują ewaluacji podejmowanych działań co pozwala na aktualizowanie, uzupełnianie i modyfikowanie oferty Poradni. Swoje działania realizują w oparciu o bazę lokalową (docelowo dostosowaną także dla klientów niepełnosprawnych) i środki finansowe. Poradnia dysponuje salami i gabinetami wyposażonymi w odpowiednią ilość i jakość pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych. Zadania są wykonywane w Poradni i na terenie placówek oświatowych. Wszyscy pracownicy wykazują dbałość o prestiż i dobre imię placówki, a także starają się o jej promowanie i mocne ulokowanie na mapie dzielnicy.

CELE PORADNI

Celem działania Poradni jest tworzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców we współpracy ze środowiskiem lokalnym – placówkami oświatowymi i innymi instytucjami niosącymi pomoc rodzinom.

Poradnia realizuje swoje cele poprzez diagnostykę i działania postdiagnostyczne w zakresie:
Wsparcia rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci,
Wsparcia w realizacji obowiązku szkolnego (trudności w nauce),
Wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
Wsparcia funkcjonowania w rodzinie,
Kształtowania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
Pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z okresu dojrzewania (problemy z tożsamością, kształtującą się osobowością, poczuciem sensu życia, umiejscowieniem się w realnej rzeczywistości, w świecie),
Pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań agresywnych i przeciwdziałania agresji,
Wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru szkoły i zawodu,
Wsparcia nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów z placówek oświatowych,
Wskazywania odpowiednich form kształcenia (orzecznictwo w sprawie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego).

Poradnia udziela również pomocy w sytuacjach kryzysowych – interwencja kryzysowa, mediacje, negocjacje.
Działalność diagnostyczna Poradni wiąże się z wydawaniem opinii i orzeczeń wyjaśniających mechanizmy warunkujące funkcjonowanie dziecka oraz określających zalecane formy pomocy. Dokumenty te wydaje się w oparciu o współpracę między specjalistami Poradni. Postdiagnostycznym celem placówki jest wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i ich rodzin, a także udział w odpowiednich zajęciach stymulujących prawidłowy rozwój poznawczy, psychomotoryczny i emocjonalno-społeczny.
Ważnym celem Poradni pozostaje działalność profilaktyczna i psychoedukacyjna. Placówka dba również o aktualizowanie potrzebnej klientom bazy danych o szkołach, placówkach i instytucjach pomocowych.