Dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych

Diagnoza:
możliwości intelektualnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na mocne, pozytywne strony dziecka i jego potencjalne możliwości,
zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień,
cech osobowości, dojrzałości emocjonalnej, społecznej,
przyczyn trudności szkolnych w tym dysleksji i dyskalkulii,
trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym (szkolnym, rodzinnym, rówieśniczym),
logopedyczna,
pedagogiczna,
z zakresu orientacji zawodowej.

Terapia:
psychoterapia indywidualna,
rozmowy wspierające- pomoc w sytuacjach kryzysowych i trudnościach życiowych,
pomoc w rozwiązywaniu konfliktów-mediacje,
terapia pedagogiczna z zakresu języka polskiego i matematyki (w tym konsultacje i wskazówki do samodzielnej pracy w domu)
logopedyczna,
EEG Biofeedback i Biofeedback.

Profilaktyka:
Zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów prowadzone w szkołach w zakresie:
cyberprzemocy,
radzenia sobie z emocjami,
technik skutecznego uczenia się,
przeciwdziałania uzależnieniom.
zajęcia zmniejszające poziom stresu egzaminacyjnego,
zajęcia integracyjne.