Dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych

Diagnoza:
możliwości intelektualnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na mocne, pozytywne strony dziecka i jego potencjalne możliwości,
zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień,
cech osobowości, dojrzałości emocjonalnej, społecznej,
przyczyn trudności szkolnych w tym dysleksji i dyskalkulii,
trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym (szkolnym, rodzinnym, rówieśniczym),
logopedyczna,
pedagogiczna,
z zakresu orientacji zawodowej.

Terapia indywidualna:
— logopedyczna,
 EEG Biofeedback i Biofeedback,
 wsparcie psychoterapeutyczne,
 Konsultacje z psychologiem,
Konsultacje z pedagogiem z zakresu języka polskiego i matematyki (w tym konsultacje i wskazówki do samodzielnej pracy w domu
Konsultacje logopedyczne,
Pomoc w sytuacjach kryzysowych i trudnościach życiowych, w rozwiązywaniu konfliktów, mediacje.

Profilaktyka:
Zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów prowadzone w szkołach w zakresie:
cyberprzemocy,
umiejętności społecznych,
radzenia sobie z emocjami,
technik skutecznego uczenia się,
przeciwdziałania uzależnieniom,
tolerancji,
zajęcia zmniejszające poziom stresu egzaminacyjnego,
zajęcia integracyjne.