O wczesnym wspomaganiu rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – to wielospecjalistyczne działania, których celem jest stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Z wczesnego wspomagania rozwoju może korzystać dziecko, któremu, na wniosek rodziców została wydana opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju. W/w opinię wydają Zespoły Orzekające działające w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest określony przez indywidualny program wczesnego wspomagania i może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 października 2013r.

Więcej informacji o Warszawskim Systemie Wczesnego Wspomagania Dziecka  i szczegółach pomocy świadczonej dziecku niepełnosprawnemu w szkołach, placówkach i innych jednostkach prowadzonych przez m. st. Warszawę w Serwisie Pomoc Dziecku

www.pomocdziecku.um.warszawa.pl

Translate »
bip poczta epuap