Orzeczenia

Posiedzenia zespołu orzekającego w roku szkolnym 2023-2024 odbywają się w ŚRODY.
Godziny posiedzeń to:
9:30 – o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju
10:00 – o potrzebie kształcenia specjalnego
10:30 – o potrzebie zajęć rewalidacyjnych
11:00 – o potrzebie indywidualnego nauczania
11:30 – o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

Podajemy terminy posiedzeń zespołu orzekającego:
26 czerwca 2024 r.
3 lipca 2024 r.
24 lipca 2024 r.
14 sierpnia 2024 r.
30 sierpnia 2024 r. (piątek)
4 września 2024 r.
18 września 2024 r.
30 września 2024 r. (poniedziałek)
16 października 2024 r.
30 października 2024 r.
13 listopada 2024 r.
27 listopada 2024 r.
11 grudnia 2024 r.
30 grudnia 2024 r. (poniedziałek)


Orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Szanowni Państwo,
informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 otrzymała wskazanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty i od 1 lutego 2019 r. prowadzi orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z rejonu działania Poradni tj. dzieci z przedszkoli i uczniów szkół z Dzielnicy Praga-Północ oraz dzieci mieszkających w Dzielnicy Praga-Północ, a nie uczęszczających do placówek oświatowych.
W sprawie wydania orzeczenia/opinii prosimy zgłaszać się do psychologów tutejszej poradni, zgodnie z przydziałem placówek na bieżący rok szkolny (szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „O Poradni” „Rejon”).
Na wizyty u poszczególnych specjalistów obowiązują zapisy.

Informujemy również, iż zgodnie ze stanowiskiem MEN wyrażonym w piśmie z dnia 26.03.2013r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 nie wydaje opinii stwierdzających specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję) uczniom u których zdiagnozowano autyzm lub zespól Aspergera.
Uczniowie z diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera mogą ubiegać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i na tej podstawie korzystać z niezbędnych dostosowań do swoich potrzeb.


Poradnia wydaje orzeczenia:
O potrzebie indywidualnego nauczania uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;

O potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;

O potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom niepełnosprawnym*, niedostosowanym społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego,

O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim, na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych,

O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

* w rozumieniu prawa oświatowego dzieci/uczniowie niepełnosprawni to: dzieci i młodzież niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać orzeczenie/opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?
Przyznanie orzeczenia/opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka musi być poprzedzone diagnozą psychologiczną i pedagogiczną;
W celu umówienia się na wizytę diagnostyczną należy skontaktować się z psychologiem opiekującym się placówką, do której uczęszcza dziecko/uczeń;
Po zakończeniu badań należy pobrać w recepcji poradni lub ze strony internetowej ppp5.pl z zakładki DRUKI wniosek o wydanie orzeczenia/opinii oraz druk zaświadczenia lekarskiego;
Wypełniony wniosek wraz z oryginałem zaświadczenia lekarskiego należy złożyć w recepcji poradni lub przesłać przez e-puap.

W jaki sposób odbywa się przyznanie orzeczenia?
O przyznaniu orzeczenia decyduje zespół orzekający na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji, w tym wyników badań psychologicznych i pedagogicznych;
W skład zespołu orzekającego wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor poradni (jako przewodniczący zespołu), psycholodzy, pedagog, lekarz oraz inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Czy rodzic/wnioskodawca może brać udział w zespole orzekającym?
Tak rodzic/wnioskodawca może brać udział w zespole orzekającym.

Kiedy i gdzie mogę odebrać orzeczenie?
Poradnia ma obowiązek wydać orzeczenie w ciągu 7 dni od posiedzenia zespołu, na którym orzeczenie zostało przyznane;
Orzeczenia wydawane są w recepcji poradni po okazaniu dowodu osobistego lub pisemnego upoważnienia od wnioskodawcy.

Czy mogę odwołać się od decyzji zespołu orzekającego?
Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Odbiór opinii lub orzeczenia po okazaniu dowodu tożsamości
lub pisemnego upoważnienia od wnioskodawcy.

ORZECZENIE LUB OPINIĘ WYDAJE SIĘ W JEDNYM EGZEMPLARZU

WNIOSKODAWCA MOŻE WYSTĄPIĆ O KOPIĘ ORZECZENIA LUB OPINII
POŚWIADCZONĄ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2061)

Translate »
bip poczta epuap