Historia poradni

Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Warszawie sięga 1959 roku kiedy to przy ul. Kawęczyńskiej 2 powstała Poradnia Społeczno-Wychowawcza.

Od 1965 roku filia tej poradni mieściła się przy ul. Jagiellońskiej 28. Inspektorat Oświaty Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Praga Północ powołał we wrześniu 1969 roku Dzielnicową Poradnię Wychowawczo-Zawodową z siedzibą przy ul. Kawęczyńskiej 2 i Filię Dzielnicowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej z lokalizacją przy ul. Jagiellońskiej 28.

Jako samodzielna placówka poradnia nasza istnieje od 1 lutego 1972 roku. Jej pierwszym dyrektorem była pani Jadwiga Żywiecka – pedagog. W poradni było 5 gabinetów, świetlica, sekretariat i poczekalnia. W lokalu tym, który kolejni dyrektorzy przebudowywali, remontowali i starali się dostosować do stale rosnących potrzeb placówki, pracowaliśmy do 31 grudnia 2001 roku. W ciągu 30 lat pracy poradnia nasza zdobyła renomę i zajęła trwałe miejsce wśród placówek oświatowych Pragi Północ.

Teren naszego działania zmieniał się, ale był bardzo rozległy. Od Płud i Białołęki przez Żerań, Tarchomin, Pragę Północ aż po Marki, Pustelnik i Strugę. Mimo dużych odległości i konieczności korzystania z komunikacji miejskiej i podmiejskiej pracownicy systematycznie odwiedzali placówki, którymi się opiekowali świadcząc specjalistyczną pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom. Wspólna praca na rzecz dzieci i młodzieży zaowocowała bliskimi, czasem wręcz  przyjacielskimi relacjami z nauczycielami, pedagogami szkolnymi i logopedami. Wiele z nich trwa do dziś. Pracownicy naszej poradni byli ludźmi aktywnymi, zaangażowanymi w swoją pracę i zainteresowanymi problemami związanymi z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w całym kraju. Nic dziwnego zatem, że większość członków założycieli powstałego w 1994 roku Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” wywodziła się właśnie spośród nich.

W styczniu 2002 roku poradnia  przeprowadziła się do szkoły przy ul. Tarchomińskiej 4.  Po szybkiej adaptacji pomieszczeń szkoły dysponowaliśmy 12 gabinetami, sekretariatem i dużym holem. W tym czasie, tak jak wszystkie poradnie w Warszawie, otrzymaliśmy dodatkowe etaty dla psychologów zajmujących się przedszkolami. Grono pracowników powiększyło się.

Wypracowaliśmy wtedy pierwszy tekst Misji Poradni, który brzmiał: „Naszym celem jest dbałość o naturalny, pogodny i harmonijny rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, a także czuwanie nad ich zdrowiem psychicznym. Służymy radą, wskazujemy sposoby rozwiązań przy tworzeniu tego co najważniejsze czyli budowaniu prawdziwych, głębokich relacji rodzinnych i międzyludzkich. Nie naszą rolą oceniać, moralizować i krytykować lecz budzić samoświadomość i drzemiące w każdym człowieku pokłady dobra. Jesteśmy po to, by kształtować właściwą samoocenę, która pomoże mu uwierzyć we własne siły, dostrzec swoje pozytywne cechy i właściwie wykorzystać umiejętności i uzdolnienia. Pragniemy pobudzać do konstruktywnego działania, uwrażliwiać na innych, zachęcać do pracy nad sobą, by dotrzeć do własnej głębi i skłonić do refleksji”.

Lokal na Tarchomińskiej nie okazał się jednak docelowy i po 7 latach poradnia musiała go opuścić. Oczekując na nowy poradnia przez 3 lata działała w dwóch zastępczych, w szkole przy ul. Sierakowskiego i w szkole przy ul. Namysłowskiej.  W lipcu 2012 roku Poradnia przeprowadziła się do specjalnie przygotowanego, pięknego lokalu przy ul. Otwockiej 3. Jesteśmy przekonani, że w przestronnych, nowoczesnych pomieszczeniach zarówno pracownicy jak i  wszyscy korzystający z pomocy poradni czują się dobrze, a praca jest przyjemna i efektywna.

Jesteśmy przekonani, że nasza praca przynosi ludziom pomoc, czego dowodem są liczne podziękowania indywidualnych osób, szkół i przedszkoli z terenu naszej dzielnicy.

Na podstawie dokumentacji poradni i informacji uzyskanych od pracowników opracowała Maria Płotczyk.

MISJA PORADNI

Misja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5

Naszym celem jest dbałość o naturalny, pogodny i harmonijny rozwój psychiczny dzieci i młodzieży – czuwanie nad  ich zdrowiem psychicznym.

Służymy radą i wsparciem, wskazujemy sposoby rozwiązań przy tworzeniu tego co najważniejsze czyli budowaniu prawdziwych, głębokich relacji rodzinnych i międzyludzkich. Szerzymy wśród rodziców, nauczycieli i wychowawców wiedzę na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Naszą rolą jest budzenie samoświadomości i drzemiących w każdym człowieku pokładów dobra, bez  oceniania, moralizowania i krytykowania. 

Jesteśmy po to, by kształtować właściwą samoocenę, aby każdy uwierzył w swoje siły i możliwości, dostrzegł swoje pozytywne cechy, właściwie wykorzystał umiejętności i uzdolnienia.

Pragniemy pobudzać do konstruktywnego działania, uwrażliwiać na innych, zachęcać do pracy nad sobą by dotrzeć do własnej głębi i skłonić do refleksji. 

WIZJA I CELE PORADNI

WIZJA PORADNI

Pracownicy Poradni to wyspecjalizowana kadra psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów. Wszyscy pracownicy są profesjonalistami, posiadają odpowiednie kwalifikacje i nieustannie doskonalą swój warsztat pracy, a także dzielą się wiedzą i umiejętnościami z pozostałymi członkami zespołu. Pracownicy są godni zaufania, postępują zgodnie z zasadami kodeksu etyki zawodowej, są otwarci na potrzeby środowiska lokalnego.

Z pomocy Poradni mogą korzystać dzieci i młodzież, rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele z rejonu działania Poradni (rejon Poradni jest określony statutem). Poradnia udziela pomocy diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej, interwencyjnej, profilaktycznej w oparciu o aktywną współpracę z placówkami oświatowymi i organizacjami pomocowymi.

Pracownicy Poradni wykorzystując swoje umiejętności z dużym zaangażowaniem analizują problemy i wskazują różne możliwości ich rozwiązania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów pracownicy Poradni systematycznie monitorują potrzeby środowiska, a także dokonują ewaluacji podejmowanych działań co pozwala na aktualizowanie, uzupełnianie i modyfikowanie oferty Poradni. Swoje działania realizują w oparciu o bazę lokalową (docelowo dostosowaną także dla klientów niepełnosprawnych) i środki finansowe. Poradnia dysponuje salami i gabinetami wyposażonymi w odpowiednią ilość i jakość pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych. Zadania są wykonywane w Poradni i na terenie placówek oświatowych. Wszyscy pracownicy wykazują dbałość o prestiż i dobre imię placówki, a także starają się o jej promowanie i mocne ulokowanie na mapie dzielnicy.

CELE PORADNI

Celem działania Poradni jest tworzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców we współpracy ze środowiskiem lokalnym – placówkami oświatowymi i innymi instytucjami niosącymi pomoc rodzinom.

Poradnia realizuje swoje cele poprzez diagnostykę i działania postdiagnostyczne w zakresie:
Wsparcia rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci,
Wsparcia w realizacji obowiązku szkolnego (trudności w nauce),
Wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
Wsparcia funkcjonowania w rodzinie,
Kształtowania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
Pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z okresu dojrzewania (problemy z tożsamością, kształtującą się osobowością, poczuciem sensu życia, umiejscowieniem się w realnej rzeczywistości, w świecie),
Pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań agresywnych i przeciwdziałania agresji,
Wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru szkoły i zawodu,
Wsparcia nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów z placówek oświatowych,
Wskazywania odpowiednich form kształcenia (orzecznictwo w sprawie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego).

Poradnia udziela również pomocy w sytuacjach kryzysowych – interwencja kryzysowa, mediacje, negocjacje.
Działalność diagnostyczna Poradni wiąże się z wydawaniem opinii i orzeczeń wyjaśniających mechanizmy warunkujące funkcjonowanie dziecka oraz określających zalecane formy pomocy. Dokumenty te wydaje się w oparciu o współpracę między specjalistami Poradni. Postdiagnostycznym celem placówki jest wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i ich rodzin, a także udział w odpowiednich zajęciach stymulujących prawidłowy rozwój poznawczy, psychomotoryczny i emocjonalno-społeczny.
Ważnym celem Poradni pozostaje działalność profilaktyczna i psychoedukacyjna. Placówka dba również o aktualizowanie potrzebnej klientom bazy danych o szkołach, placówkach i instytucjach pomocowych.

Translate »
bip poczta epuap