DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5, ul. Otwocka 3 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej https://ppp5.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych strony https://ppp5.pl/ przeprowadzonej z wykorzystaniem narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu).

Z samooceny tej wynika, że strona internetowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 spełnia wymagania w 92,61%. i jest w dużej części zgodna z ustawą.

Niezgodności lub wyłączenia przedstawiono poniżej:

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki utworzone przez inne podmioty niż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5, email: ppp5@eduwarszawa.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22/ 619 01 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 jest usytuowane od  ul. Otwockiej (środkowe szklane drzwi pod filarami). Wejście wykonane jest z kilku stopni schodowych, przy których po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Aby dostać się do budynku, należy wcisnąć przycisk domofonu i pracownik recepcji otwiera automatycznie drzwi do Poradni.

♦ Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5  mieści się na II, III i IV piętrze budynku. Można dostać się na nie windą lub schodami (nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących). W budynku korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Korytarze i gabinety są dostępne dla osób na wózkach. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze Poradni.

♦ Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku Poradni  nie ma zamontowanych platform, nie ma pętli indukcyjnych. W Poradni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu takiej wizyty. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem Poradni, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

♦ Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Wokół Poradni nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

♦ Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

♦ Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza  języka migowego na miejscu  lub online
Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Warszawie  istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Translate »
bip poczta epuap