Dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Uczniowie szkół podstawowych

Diagnoza:
  psychologiczna:
możliwości intelektualnych w tym mocnych stron dziecka,
trudności szkolnych w tym dysharmonii rozwojowych, dysleksji,
trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym (szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym),
logopedyczna,
pedagogiczna,
integracji sensorycznej.

Terapia indywidualna:
pedagogiczna z języka polskiego i matematyki,
logopedyczna,
integracji sensorycznej,
polisensoryczna,
Biofeedback  i EEG Biofeedback,
rozmowy o charakterze doradczym, wspierającym i terapeutycznym.

Zajęcia terapeutyczne grupowe:
OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W PORADNI Nr 5 2020-2021 dla dzieci i młodzieży (kliknij w link)


Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Diagnoza:
 możliwości intelektualnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na mocne, pozytywne strony dziecka i jego potencjalne możliwości,
 zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień,
 cech osobowości, dojrzałości emocjonalnej, społecznej,
 przyczyn trudności szkolnych w tym dysleksji i dyskalkulii,
 trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym (szkolnym, rodzinnym, rówieśniczym),
 logopedyczna,
 pedagogiczna,
 z zakresu orientacji zawodowej.

Terapia:
— psychoterapia indywidualna,
 rozmowy wspierające- pomoc w sytuacjach kryzysowych i trudnościach życiowych,
 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów-mediacje,
 terapia pedagogiczna z zakresu języka polskiego i matematyki (w tym konsultacje i wskazówki do samodzielnej pracy w domu)
 logopedyczna,
 EEG Biofeedback i Biofeedback.

Profilaktyka:
Zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów prowadzone w szkołach w zakresie:
 cyberprzemocy,
 radzenia sobie z emocjami,
 technik skutecznego uczenia się,
 przeciwdziałania uzależnieniom.
 zajęcia zmniejszające poziom stresu egzaminacyjnego,
 zajęcia integracyjne.

Zajęcia terapeutyczne grupowe:
OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W PORADNI Nr 5 2020-2021 dla dzieci i młodzieży (kliknij w link)