ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Zalecenia służą zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży uczęszczających do:

1) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym korzystającym z opieki dziennego
opiekuna na podstawie umowy zawartej przez m.st. Warszawa,
2) przedszkoli,
3) szkół,
4) placówek działających na podstawie Prawa oświatowego,
5) instytucji kultury,
6) placówek wsparcia dziennego,
7) ośrodka interwencji kryzysowej,
8) jednostek działających w zakresie sportu i rekreacji,
– prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz realizujących zadania m.st. Warszawy na jego zlecenie.
Zalecenia dotyczą również dzieci i młodzieży korzystającej z oferty organizacji pozarządowych i
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, realizujących zadania na zlecenie m.st. Warszawy.

Zalecenia wpisują się w zadania wyżej wymienionych jednostek i podmiotów, dotyczą zapobiegania
i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz podejmowania działań w sytuacjach
zagrożenia ich bezpieczeństwa.

ZALECENIA OGÓLNE

1. Kierownicy jednostek, oraz inne podmioty wskazane na wstępie biorą pod uwagę zalecenia
we własnym zakresie i wdrażają je odpowiednio w oparciu o przepisy powszechnie
obowiązujące, statuty jednostek oraz wewnętrzne regulacje przyjęte w tych jednostkach
i podmiotach.

2. Zalecania obejmują dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia.

3. Zalecenia dotyczą nauczycieli, wychowawców, pracowników, osób, z którymi zawarto umowy
cywilnoprawne, stażystów, praktykantów, wolontariuszy oraz dziennych opiekunów,
zwanych dalej kadrą.

4. Realizacja zaleceń podlega monitoringowi przez osoby wyznaczone przez kierownika
jednostki lub osoby, które kierują działalnością podmiotu.

5. Zaleca się, by okresowo analizować z kadrą realizację zaleceń z uwzględnieniem przypadków
stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz podejmowanych interwencji.

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Zatrudnienie pracowników powinno odbywać się zgodnie z w przepisami prawa, które
określają kwalifikacje i wymagania wobec przyjmowanej do pracy kadry. W tym zakresie
należy zwrócić uwagę m. in. na wymóg uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego i
Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

2. Zaleca się podnoszenie wiedzy i kompetencji kadry poprzez dostęp do szkoleń w zakresie
ochrony dzieci przed krzywdzeniem i udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia.

3. W nawiązaniu do zadań realizowanych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązujących, zapisów w statutach, innych wewnętrznych regulacji przyjętych
w jednostkach i podmiotach wskazane jest wdrażanie:

1) zasad bezpiecznych relacji kadry z dziećmi i młodzieżą,
2) zasad ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci i młodzieży,
3) procedur zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dziecka ze strony kadry, członków rodziny, rówieśników i osób dla niego
obcych.

4. W miarę możliwości jednostka i podmiot zapewniają kadrze materiały edukacyjne
i informacyjne przeznaczone dla rodziców/opiekunów, które dotyczą ich roli w wychowaniu
dzieci i bezpiecznych relacji z dzieckiem.

5. W przypadku jednostek wskazanych we wstępie zaleceń w pkt 1-7 oraz organizacji
pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, wskazane jest rozwijanie współpracy z rodzicami/opiekunami
prawnymi dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie
ochrony dzieci przed krzywdzeniem i przemocą.

6. W celu zapewnienia sprawnej interwencji – w jednostce i podmiocie zapewnia się dostęp do
danych kontaktowych lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się interwencją i pomocą
w przypadkach krzywdzenia dzieci, m.in. Policji, podmiotów leczniczych, czy sądu.

7. W przypadku jednostek wskazanych we wstępie zaleceń w pkt 2 – 8,oraz organizacji
pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, zaleca się umieszczenie na stronach internetowych i tablicach
ogłoszeń informacji dla dzieci i młodzieży dotyczących możliwości uzyskania przez nie
pomocy w sytuacjach trudnych, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania.

8. Zaleca się publikację zaleceń na stronach internetowych jednostek i podmiotów, do których
kierowane są zalecenia oraz wywieszenie ich w miejscu dostępnym dla kadry, wychowanków,
uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych.

Zalecenia

Translate »
bip poczta epuap