Procedura orzekania

Tekst procedury orzekania można pobrać w wersji elektronicznej w formacie PDF.

PROCEDURA ORZEKANIA

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ul. Otwockiej 3 w Warszawie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( Dz.U. 2008/173/1072).

§ 1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie przy ul. Otwockiej 3 organizowane są i działają na zasadach określonych w/w rozporządzeniu zespoły orzekające.

§ 2. Zespoły orzekające, zwane dalej „zespołami”, wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, a także opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek położonych na terenie działania Poradni, a w przypadku dzieci nieuczęszczających – zamieszkałych na terenie Dzielnicy  Praga Północ m.st.Warszawa

§ 3.
1. Zespoły powołuje zarządzeniem dyrektor Poradni.
2. Zespoły zbierają się w dniu: środa w godzinach 9.30 – 12.30

Ze względów losowych zespoły mogą się zebrać także doraźnie w innych terminach.
3. W skład zespołu wchodzą:
1) dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
2) psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,
3) pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną,
4) lekarz – opracowujący diagnozę lekarską,
5) inni specjaliści, w tym spoza Poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny – opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalizacji,
6) psycholog referujący przypadek.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący.

§ 4.
1. Zespoły orzekają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zwanych dalej „wnioskodawcą”. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie i na stronie internetowej Poradni.
2. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu, o którym mowa w § 2. Wnioski przyjmuje i ewidencjonuje sekretariat Poradni.
2a. Pracownicy sekretariatu i pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do udzielenia niezbędnych objaśnień dotyczących wypełnienia wniosku.
3. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor Poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do Poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
4. Dyrektor Poradni zwraca wnioskodawcy wniosek o wydanie orzeczenia z odpowiednim pouczeniem, jeżeli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia.
5. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia, ale dotyczy sprawy, w której właściwa jest Poradnia, dyrektor zawiadamia wnioskodawcę o załatwieniu sprawy przez Poradnię.

§ 5.
1. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
2. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia, wydane przez lekarza, określające czas, nie krótszy niż 21 30 dni, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
3. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w ust. 1-2, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
4. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa ust. 2, albo przedstawiona przez niego dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, badania niezbędne do wydania orzeczenia przeprowadzają członkowie zespołu lub inne osoby wskazane przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z zastrzeżeniem ust. 2.
5. Wniosek wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu w celu przygotowania przez nich diagnozy oraz ustala termin posiedzenia zespołu. Do wniosku przewodniczący dołącza posiadaną przez Poradnię dokumentację dotyczącą dziecka.
6. Zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia i wychowawcy w celu przedstawienia problemów dydaktycznych i wychowawczych ucznia, informując o tym wnioskodawcę.
7. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzeniu zespołu oraz informuje go o przysługującym mu prawie udziału posiedzeniu zespołu.

§ 6.
1. Zespół wydaje orzeczenie większością głosów.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
3. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.
3a. Dokumentację zespołu stanowi rejestr rozpatrywanych spraw oraz protokoły każdego omawianego przypadku.
4. Orzeczenie przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 7. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania i potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 8.
1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a w przypadku wczesnego wspomagania opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, stwierdzając, że nie zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajęć rewalidacyjnych, potrzeba indywidualnego nauczania, indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo wczesnego wspomagania.
2. Jeżeli w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego ustanie potrzeba indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego, zespół na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje nowe orzeczenie odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.
3.. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zespół wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku: zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia, potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń lub potrzeby zmiany okresu na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie. Nowe orzeczenie uchyla jednocześnie poprzednie orzeczenie.
4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w § 8 ust.1 i 2 zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

§ 9.
1. Orzeczenie zespołu doręcza się wnioskodawcy na piśmie, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
2. Orzeczenie zespołu doręcza się w trzech egzemplarzach, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Orzeczenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 4 doręcza się w jednym egzemplarzu.
4.Wnioskodawca, na swój wniosek, może otrzymać kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 10. 1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść za pośrednictwem zespołu odwołanie do
Mazowieckiego
Kuratora Oświaty, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
4. Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia, zgodnie z ust. 2.

Translate »
bip poczta epuap