Zapra­szamy do poradni od ponie­działku do piątku w godzi­nach 8–19 oraz w soboty w godzi­nach 9–14

Wszyst­kie zaję­cia odby­wają się bezpłatnie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA