Witamy na stro­nie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie.

Godziny pracy poradni: poniedziałek-piątek: 8.00–19.00 sobota: 9.00–14.00

Dzia­łal­ność Poradni obej­muje Dziel­nicę Praga Pół­noc i skie­ro­wana jest do dzieci w wieku: od 0 do 3 lat, przed­szko­la­ków, dzieci ze szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Słu­żymy także wspar­ciem rodzi­com, opie­ku­nom, wycho­waw­com i nauczycielom.

Zapisy na zaję­cia w sekre­ta­ria­cie przy ul. Otwoc­kiej 3,

tel. 22 619 01 94.


Wszyst­kie zaję­cia są bezpłatne.

Ser­decz­nie zapraszamy!!!

O poradni

  • 1. Zadania Poradni
  • 2. Specjaliści
  • 3. Rejon działania
  • 4. Oferta poradni
  • 5. Dzielnicowe Centrum ds Integracji
  • 6. Wczesne wspomaganie rozwoju
  • 7. Galerie
  • 8. Nasze publikacje

Aktualności

  • Aktualności