Wczesne wspomaganie

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU W NASZEJ PORADNI

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działający w naszej Poradni obejmuje opieką dzieci niepełnosprawne:
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym,
z niepełnosprawnością ruchową,
z zaburzeniami komunikacji werbalnej,
z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
ze sprężonymi niepełnosprawnościami.

SKŁAD ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA:
Jolanta Bogumiła Walczak – psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania, koordynator zespołu;
Anna Antoszewska – pedagog specjalny;
Joanna Lewicka – pedagog, SI;
Katarzyna Matusiak – psycholog; terapeuta wczesnego wspomagania;
Paullina Wiechetek – surdopedagog;
Joanna Sław-Eliasz – pedagog specjalny, terapeuta SI;
Katarzyna Wojtasik – logopeda, surdopedagog;
Katarzyna Wojtkowska-Wójcik – psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest określony przez indywidualny program i może dotyczyć rozwoju motorycznego, usprawniania widzenia/ słuchu, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, stymulacji polisensorycznej,  umiejętności samoobsługi oraz funkcjonowania w środowisku.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – to wielospecjalistyczne działania, których celem jest stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Z wczesnego wspomagania rozwoju może korzystać dziecko, któremu, na wniosek rodziców została wydana opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju. W/w opinię wydają Zespoły Orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Do zespołu wczesnego wspomagania rozwoju działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z rejonu działania poradni tj. uczęszczające do przedszkoli w Dzielnicy Praga-Północ lub dzieci w wieku 0 – 6 lat nieuczęszczające do placówek edukacyjnych a mieszkające w Dzielnicy Praga-Północ.

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 (kliknij w link)

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest określony przez indywidualny program wczesnego wspomagania i może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji o Warszawskim Systemie Wczesnego Wspomagania Dziecka  i szczegółach pomocy świadczonej dziecku niepełnosprawnemu w szkołach, placówkach i innych jednostkach prowadzonych przez m. st. Warszawę w Serwisie Pomoc Dziecku: www.pomocdziecku.um.warszawa.pl

Informujemy, że przeniesienie dziecka poza teren działania poradni, wiązać się będzie ze zmianą ośrodka realizującego wczesne wspomaganie rozwoju.

Więcej informacji o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka w Warszawie na stronie:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – oferta samorządowa w 2022 r. – Edukacja (um.warszawa.pl)

Translate »
bip poczta epuap