Orzeczenia

UWAGA!

Zmiana godzin posiedzeń zespołów orzekających:

3 czerwca 2019 r.

♦ Zespół o potrzebie kształcenia specjalnego – godz. 15:30

24 czerwca i 8 lipca 2019 r.

♦ Zespół o potrzebie kształcenia specjalnego – godz. 15:30

♦ Zespół o potrzebie indywidualnego nauczania – godz. 16:30


Orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Szanowni Państwo,
informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 otrzymała wskazanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty
i od 1 lutego 2019 r. prowadzi orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z rejonu działania Poradni tj. dzieci z przedszkoli i uczniów szkół z Dzielnicy Praga-Północ oraz dzieci mieszkających w Dzielnicy Praga-Północ, a nie uczęszczających do placówek oświatowych.
Sprawy rozpoczęte w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, ul. Mińska 1/5 zostaną tam zakończone. Z nowymi sprawami prosimy zgłaszać się do psychologów tutejszej poradni, zgodnie z przydziałem placówek na bieżący rok szkolny (szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „O Poradni” „Rejon”).
Na wizyty u poszczególnych specjalistów obowiązują zapisy.

 

Posiedzenia zespołu orzekającego odbywają się w PONIEDZIAŁKI.
Godziny posiedzeń to: 15:30 – kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju
                                           16:30 – indywidualne nauczanie.

Podajemy terminy kolejnych posiedzeń zespołu orzekającego:
 8 lipca 2019 r.
 22 lipca 2019 r.
 19 sierpnia 2019 r.
 2 września 2019 r.
 16 września 2019 r.
 30 września 2019 r.Zgodnie z art. 312 pkt. 2 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016,
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 na okres:

1. I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
2. II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

Poradnia wydaje orzeczenia:
O potrzebie indywidualnego nauczania uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;

O potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;

O potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom niepełnosprawnym*, niedostosowanym społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego,

O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim, na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych,

O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

* w rozumieniu prawa oświatowego dzieci/uczniowie niepełnosprawni to: dzieci i młodzież niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać orzeczenie/opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?
Przyznanie orzeczenia/opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka musi być poprzedzone diagnozą psychologiczną i pedagogiczną;
W celu umówienia się na wizytę diagnostyczną należy skontaktować się z psychologiem opiekującym się placówką, do której uczęszcza dziecko/uczeń;
Po zakończeniu badań należy pobrać w recepcji poradni lub ze strony internetowej ppp5.pl z zakładki DRUKI wniosek o wydanie orzeczenia/opinii oraz druk zaświadczenia lekarskiego;
Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim należy złożyć w recepcji poradni.

W jaki sposób odbywa się przyznanie orzeczenia?
O przyznaniu orzeczenia decyduje zespół orzekający na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji, w tym wyników badań psychologicznych i pedagogicznych;
W skład zespołu orzekającego wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor poradni (jako przewodniczący zespołu), psycholodzy, pedagog, lekarz oraz inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Czy rodzic/wnioskodawca może brać udział w zespole orzekającym?
Tak rodzic/wnioskodawca może brać udział w zespole orzekającym.

Kiedy i gdzie mogę odebrać orzeczenie?
Poradnia ma obowiązek wydać orzeczenie w ciągu 7 dni od posiedzenia zespołu, na którym orzeczenie zostało przyznane;
Orzeczenia wydawane są w recepcji poradni po okazaniu dowodu osobistego lub pisemnego upoważnienia od wnioskodawcy.

Czy mogę odwołać się od decyzji zespołu orzekającego?
Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Odbiór opinii lub orzeczenia po okazaniu dowodu tożsamości
lub pisemnego upoważnienia od wnioskodawcy.

ORZECZENIE LUB OPINIĘ WYDAJE SIĘ W JEDNYM EGZEMPLARZU

WNIOSKODAWCA MOŻE WYSTĄPIĆ O KOPIĘ ORZECZENIA LUB OPINII
POŚWIADCZONĄ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1743)