Orzeczenia

Posiedzenia zespołu orzekającego w roku szkolnym 2023-2024 odbywają się w ŚRODY.
Godziny posiedzeń to:
9:30 – o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju
10:00 – o potrzebie kształcenia specjalnego
10:30 – o potrzebie zajęć rewalidacyjnych
11:00 – o potrzebie indywidualnego nauczania
11:30 – o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

Podajemy terminy posiedzeń zespołu orzekającego:
21 lutego 2024 r.
6 marca 2024 r.
13 marca 2024 r.
18 marca 2024 r.
3 kwietnia 2024 r.
17 kwietnia 2024 r.
8 maja 2024 r.
22 maja 2024 r.
5 czerwca 2024 r.
26 czerwca 2024 r.


Orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Szanowni Państwo,
informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 otrzymała wskazanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty i od 1 lutego 2019 r. prowadzi orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z rejonu działania Poradni tj. dzieci z przedszkoli i uczniów szkół z Dzielnicy Praga-Północ oraz dzieci mieszkających w Dzielnicy Praga-Północ, a nie uczęszczających do placówek oświatowych.
W sprawie wydania orzeczenia/opinii prosimy zgłaszać się do psychologów tutejszej poradni, zgodnie z przydziałem placówek na bieżący rok szkolny (szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „O Poradni” „Rejon”).
Na wizyty u poszczególnych specjalistów obowiązują zapisy.

Informujemy również, iż zgodnie ze stanowiskiem MEN wyrażonym w piśmie z dnia 26.03.2013r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 nie wydaje opinii stwierdzających specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję) uczniom u których zdiagnozowano autyzm lub zespól Aspergera.
Uczniowie z diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera mogą ubiegać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i na tej podstawie korzystać z niezbędnych dostosowań do swoich potrzeb.


Poradnia wydaje orzeczenia:
O potrzebie indywidualnego nauczania uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;

O potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;

O potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom niepełnosprawnym*, niedostosowanym społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego,

O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim, na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych,

O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

* w rozumieniu prawa oświatowego dzieci/uczniowie niepełnosprawni to: dzieci i młodzież niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać orzeczenie/opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?
Przyznanie orzeczenia/opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka musi być poprzedzone diagnozą psychologiczną i pedagogiczną;
W celu umówienia się na wizytę diagnostyczną należy skontaktować się z psychologiem opiekującym się placówką, do której uczęszcza dziecko/uczeń;
Po zakończeniu badań należy pobrać w recepcji poradni lub ze strony internetowej ppp5.pl z zakładki DRUKI wniosek o wydanie orzeczenia/opinii oraz druk zaświadczenia lekarskiego;
Wypełniony wniosek wraz z oryginałem zaświadczenia lekarskiego należy złożyć w recepcji poradni lub przesłać przez e-puap.

W jaki sposób odbywa się przyznanie orzeczenia?
O przyznaniu orzeczenia decyduje zespół orzekający na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji, w tym wyników badań psychologicznych i pedagogicznych;
W skład zespołu orzekającego wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor poradni (jako przewodniczący zespołu), psycholodzy, pedagog, lekarz oraz inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Czy rodzic/wnioskodawca może brać udział w zespole orzekającym?
Tak rodzic/wnioskodawca może brać udział w zespole orzekającym.

Kiedy i gdzie mogę odebrać orzeczenie?
Poradnia ma obowiązek wydać orzeczenie w ciągu 7 dni od posiedzenia zespołu, na którym orzeczenie zostało przyznane;
Orzeczenia wydawane są w recepcji poradni po okazaniu dowodu osobistego lub pisemnego upoważnienia od wnioskodawcy.

Czy mogę odwołać się od decyzji zespołu orzekającego?
Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Odbiór opinii lub orzeczenia po okazaniu dowodu tożsamości
lub pisemnego upoważnienia od wnioskodawcy.

ORZECZENIE LUB OPINIĘ WYDAJE SIĘ W JEDNYM EGZEMPLARZU

WNIOSKODAWCA MOŻE WYSTĄPIĆ O KOPIĘ ORZECZENIA LUB OPINII
POŚWIADCZONĄ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2061)

Translate »
bip poczta epuap