Matusiak Katarzyna

Nauczyciel dyplomowany. Absol­wentka Wydziału Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego – spe­cja­li­za­cja wycho­waw­cza. Ukoń­czyła także Pody­plo­mowe Stu­dium Nauk o Rodzi­nie na Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego oraz Podyplomowe Studia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Udziela pomocy psy­cho­lo­gicz­nej dzie­ciom w wieku 0–7 lat, rodzi­com i nauczy­cie­lom. Od listopada 2016 r. pełni funkcję dyrektora Poradni. Jest przewodniczącym zespołów orzekających do spraw kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przewodniczącym Dzielnicowego Centrum Integracji. W bieżącym roku szkolnym prowadzi zajęcia grupowe metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  • psycholog
  • terapeuta wczesnego wspomagania
  • terapeuta pedagogiczny

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16-17 8-10 17-19

Zapisz

Zapisz

Translate »
bip poczta epuap