PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5 w Warszawie jest Dyrektor Poradni;
Dane osób korzystających z oferty Poradni są przetwarzane w celu:
 Świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczęszczającym do przedszkoli i szkół w rejonie Dzielnicy Praga-Północ oraz dzieciom zamieszkałym w Dzielnicy Praga-Północ nieobjętym edukacją przedszkolną;
 Udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży;
 Udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 Wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 Wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty.

Dane osób korzystających z pomocy specjalistów Poradni przechowywane są przez okres wymagany przez ustawę Prawo oświatowe i ustawę o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. 2017 poz. 1591 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. 2017 poz. 1646).
Korzystanie z pomocy specjalistów poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Jednak do realizacji działań specjalistycznych konieczne jest zebranie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl