PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa (dziecka, rodzica/opiekuna prawnego) danych osobowych jest
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 z siedzibą w Warszawie, ul. Otwocka 3.

Administrator danych informuje, że:
1.   Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
2.   Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji działań diagnostycznych
      i terapeutycznych w zakresie udzielanej dziecku opieki psychologiczno-pedagogicznej, np. prowadzenia dokumentacji, ewidencji, archiwizacji.
3.   Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Poradni zaangażowanych w procesy związane z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
i mogą zostać udostępnione innym podmiotom tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

4.   Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji.
5.   Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie, otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych,
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych

      w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6.   Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie niezbędnych danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z pomocy Poradni.
7.   Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.   Realizacja praw, o których mowa w pkt 6 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych: iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl.
9.   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wprowadzeniem w placówce monitoringu wizyjnego

 Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 ,ul. Otwocka 3 ,03-759 Warszawa, zwana dalej Administratorem lub Placówką.  
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:
Administrator danych Tel: 22/ 619 01 94, 22/ 619 81 59
e-mail iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
adres korespondencyjny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 ,ul. Otwocka 3 ,03-759 Warszawa –  „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
 • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych pozyskanych w ramach monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. art. 108a ustawy Prawo oświatowe.
 • Celem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników Placówki, a także ochrona mienia należącego
  do Placówki.
 • Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub realizacją uprawnienia. Ponadto Administrator będzie udostępniał Pani/Pana dane osobowe odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych. Są to przede wszystkim dostawcy systemów informatycznych bądź ewentualnie firmy ochroniarskie, których pracownicy mają dostęp do monitoringu w ramach wykonywania umowy dotyczącej ochrony osób i mienia.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa).
Translate »
bip poczta epuap