Nasi specjaliści

Kwalifikacje zawodowe naszych specjalistów.

EWA SOBOCKA

Politolog – absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykwalifikowany specjalista w zakresie logopedii, neurologopedii i oligofrenopedagogiki. Od 2006 roku obejmuje stanowisko dyrektora Poradni. Zajmuje się również diagnostyką wad wymowy i prowadzi terapię logopedyczną. Jest przewodniczącą zespołów orzekających oraz przewodniczącą Dzielnicowego Centrum d/s Integracji.

EWA RĘGWELSKA

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia w zakresie terapii pedagogicznej uzyskane na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista d/s integracji. Zajmuje stanowisko wicedyrektora Poradni. Nauczyciel dyplomowany – pracownik z wysokimi kwalifikacjami i długoletnim stażem pracy w poradnictwie. Zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym. Udziela pomocy psychologicznej rodzicom i wychowawcom. Prowadzi warsztaty dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową oraz warsztaty dla młodocianych matek. Udziela konsultacji dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat. Koordynator zespołu d/s małego dziecka. Wchodzi w skład zespołu orzeczeniowego.

ANNA CIECHOWICZ-STASIAK

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychoonkologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada również certyfikat muzykoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dwustopniowe szkolenie pod kierunkiem dr E. Galińskiej). Ma międzynarodowe uprawnienia do pracy metodą Komunikacji Symbolicznej Bliss. Swoje dotychczasowe doświadczenia zdobyła m. in. w Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji “Górka” w Busku Zdroju, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
W poradni prowadzi terapię pedagogiczną oraz muzykoterapię.

MILENA GACKIEWICZ

Pedagog – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W poradni prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania oraz pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia), a także współprowadzi warsztaty ortograficzne dla uczniów klas IV-VI.

MIROSŁAWA IBRAHIM

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczony pracownik z długoletnim stażem pracy. Zajmuje się diagnostyką i udziela pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. Jest stałym członkiem zespołów orzekających d/s nauczania specjalnego. W ramach profilaktyki prowadzi zajęcia n/t radzenia sobie ze stresem. Bierze udział w pracy Zespołu d/s Interwencji Kryzysowej. Jest również koordynatorem zespołu d/s młodzieży gimnazjalnej.

 ANITA KALUTA

Absolwentka pedagogiki – Uniwersytet Warszawski. Ukończyła Podyplomowe Studia Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi. Terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi również terapię w sali doświadczania świata. Przeprowadza badania pedagogiczne i diagnozę integracji sensorycznej. Jest również członkiem zespołów orzekających oraz koordynatorem zespołu d/s terapii pedagogicznej i logopedii oraz zespołu d/s terapii i działań wspomagających.

JOANNA MOŁONIEWICZ

Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W Poradni prowadzi diagnozę i terapię dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.

MAŁGORZATA KIEPURSKA

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się pracą diagnostyczną i udziela pomocy psychologicznej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz uczącym się dorosłym i ich rodzinom. Na terenie Poradni prowadzi również zajęcia psychoedukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i stresu, sposobów rozwiązywania konfliktów oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Jest koordynatorem zespołu d/s młodzieży ponadgimnazjalnej.

JOANNA KMIOŁEK

Absolwentka Wydziału Psychologii Akademii Teologii Katolickiej. Zajmuje się pracą diagnostyczną i udziela pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i pracownikom pedagogicznym. Prowadzi również zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów. Jest dyplomowanym mediatorem i koordynatorem warszawskiej sieci ds. mediacji.

EDYTA KOŁAKOWSKA

Pedagog, logopeda. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się diagnozą i terapią specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) u uczniów na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz diagnozą i terapią “ryzyka dysleksji” u dzieci z opóźnionym rozwojem funkcji percepcyjno – motorycznych (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny). Współprowadzi również grupowe zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów zdolnych, klas piątych szkoły podstawowej. Przeprowadza testy znajomości zasad ortografii języka polskiego. Ponadto w Poradni zajmuje się konsultacjami, diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy (dyslalia, opóźniony rozwój mowy). Jednocześnie prowadzi badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę” u dzieci pięcioletnich opracowanym przez Międzynarodowy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

HALINA KOWALEWSKA

Psycholog. Ukończyła Akademię Teologii Katolickiej – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. W poradni pracuje od 1987 roku. Sprawuje opiekę psychologiczną nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajmuje się diagnozą, przeprowadza konsultacje psychologiczne, a także prowadzi zajęcia grupowe i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców .

 WIOLETTA LENDZION- KOWALSKA

Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W Poradni prowadzi diagnozę i terapię dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

ANNA LESZCZYŃSKA

Psycholog dziecięcy, terapeuta wczesnej interwencji. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła interdyscyplinarne studium „Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie” realizowanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii i diagnozy małego dziecka. W Poradni obejmuje opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, głównie ze spektrum autyzmu. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią małego dziecka. Udziela indywidualnych konsultacji w trudnościach wychowawczych dla rodziców. Prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

JOANNA LEWICKA

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Uniwersytetu im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła Studia Podyplomowe Nauczanie początkowe dzieci od 3 roku życia z reedukacją na Uniwersytecie Warszawskim oraz dwuletnie Studia Podyplomowe Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.

IZABELLA MAKOWSKA

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja: psychologia kliniczna, Doświadczony, wykwalifikowany pracownik z długoletnim stażem pracy. Zajmuje się diagnostyką i udziela pomocy psychologicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom. W Poradni jest również koordynatorem zespołu d/s interwencji kryzysowej, stałym uczestnikiem zespołu orzekającego ds. nauczania indywidualnego, a także koordynatorem programu „Wars i Sawa” Biura Edukacji dla dzieci uzdolnionych.

KATARZYNA MATUSIAK

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja wychowawcza. Ukończyła także Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Podyplomowe Studia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Udziela pomocy psychologicznej dzieciom w wieku 0–7 lat, rodzicom i nauczycielom. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4–6 lat  oraz warsztaty dla rodziców „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Jest koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W ramach wczesnego wspomagania prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi, zajęcia grupowe metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz grupę wsparcia dla rodziców. Współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje w programie „Dobry rodzic – dobry start” oraz z Fundacją Synapsis w programie wczesnego wykrywania autyzmu „Badabada”.

MILENA MROZOWSKA

Logopeda- absolwentka UW. Ukończyła logopedię oraz filologię polską ze specjalnością literaturoznawczo-językoznawczą ukierunkowaną na media. Prowadziła terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią oraz osób dorosłych z afazją, a także terapię jąkania dla dzieci i dorosłych. Interesuje się logopedią artystyczną, retoryką, komunikacją, metodami terapii jąkania w krajach anglojęzycznych.

BOŻENA NIESTĘPSKA

Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W Poradni prowadzi diagnozę i terapię dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

MARZENA NOWAK

Pedagog – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Wykwalifikowany logopeda z długoletnim stażem pracy w poradni. Terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi również terapię w sali doświadczania świata oraz przesiewowe badania słuchu. Prowadzi terapię logopedyczną i udziela konsultacji.

KATARZYNA PAKIEŁO-FLASIŃSKA

Psycholog, doradca zawodowy. Absolwentka Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, na kierunku “Doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching” oraz Podyplomowe Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zajmuje się diagnostyką i udziela pomocy psychologicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom. W Poradni pełni funkcję koordynatora Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego. Prowadzi indywidualne oddziaływania wspierające i doradcze w zakresie wyboru kierunku kształcenia.

BOŻENA PAROL-FRYDRYCH

Pedagog specjalny. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Specjalista w zakresie surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki. W poradni prowadzi diagnozę pedagogiczną i terapię dzieci z wadami słuchu oraz trudnościami rozwojowymi. W pracy wykorzystuje m.in. znajomość języka migowego, alternatywne metody komunikacji, długoletnie doświadczenie pedagoga specjalnego.

JOANNA PIECHOTKA

Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania pedagogiczne oraz terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Udziela też w tym zakresie konsultacji dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Dyplomowany mediator.

ANNA PLISZKA

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest koordynatorem zespołu d/s terapii i działań wspomagających. Posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię rodzin . Jest członkiem zespołu ds. interwencji kryzysowej. W ramach profilaktyki prowadzi: warsztaty antystresowe, warsztaty nt. mnemotechnik „sztuka skutecznego uczenia się” oraz warsztaty integracyjne. Prowadzi również terapię metodą EEG Biofeedback.

TEODORA SALETRA

Absolwentka Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doświadczony pracownik z długoletnim stażem pracy w Poradni. Zajmuje się diagnostyką i udziela pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.  Jest koordynatorem zespołu d/s dziecka w młodszym wieku szkolnym.

NATALIA SIUDZIŃSKA

Logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej). Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy. Prowadzi zajęcia w Pomagisterskim Studium Logopedycznym. Główne zainteresowania: fonetyka i fonologia języka polskiego, zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia i/lub wargi.

 ANNA SOKOŁOWSKA

Absolwentka Wydziału Psychologii Akademii Teologii Katolickiej. W Poradni pracuje od 1981 roku. Zajmuje się diagnostyką.  Udziela pomocy psychologicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Pełni funkcję przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” działającej w Poradni.

 KAMILA SMORAWIŃSKA-RICHTER

Pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – specjalność: pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie. Terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia podyplomowe: “Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin”. Przeprowadza badania pedagogiczne dzieci z umiarkowanym i głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci z autyzmem. Zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej. Prowadzi także terapię polisensoryczną oraz terapię wspierającą rozwój dla dzieci w wieku 0-7 lat oraz dzieci niepełnosprawnych. Przeprowadza konsultacje z rodzicami. Jest  koordynatorem zespołu d/s osób ze specjalnymi potrzebami.

SZYMON SUŁKOWSKI

Pedagog, doradca zawodowy. Studia licencjackie ukończył na kierunku resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym. Dyplom magistra uzyskał z doradztwa zawodowego i zarządzania personelem. W 2015 ukończył studia podyplomowe na kierunku trener i coach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w świetlicach socjoterapeutycznych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, szkołach podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od 4 lat pracuje jako trener. Przez dwa lata pracował warsztatowo w ramach projektu doradztwa zawodowego całożyciowego z grupami młodzieży szkół średnich. W Poradni zajmuje się doradztwem zawodowym. Przeprowadza badania diagnostyczne dzieci i młodzieży, udziela porad dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Ponadto zajmuje się diagnozą predyspozycji zawodowych prowadząc indywidualne i grupowe badania zawodowe. Poza pracą w poradni działa w prywatnych placówkach edukacyjnych. Jego zainteresowania w czasie wolnym to fotografia, turystyka, nowoczesne technologie.

ROKSANA TUREK

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, kierunek Społeczna Psychologia Kliniczna. W Poradni prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodziców doświadczających trudności w codziennym radzeniu sobie z wyzwaniami dotyczącymi wychowania dzieci. Zajmuje się diagnozą rozwoju dzieci, a także diagnozuje dysleksję rozwojową.  W Poradni prowadzi wspólnie z innymi psychologami zajęcia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

JOLANTA BOGUMIŁA WALCZAK

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej- psycholog. Muzykolog. Ukończyła Terapię Poznawczo-Behawioralną Dzieci i Młodzieży – Centrum CBT; Studium Psychoterapii – kurs kwalifikacyjny „Kontakt w sytuacji pomagania” – Laboratorium Psychoedukacji; I stopień w zakresie teorii i terapii SI – PTIS; Socjoterapię dzieci i młodzieży ETOH. Stażystka na 2-im roku w Fundacji SYNAPSIS. Absolwentka Podyplomowych Studiów „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia”- SWPS. W Poradni prowadzi zajęcia dla dzieci i rodziców oraz warsztaty TZA

 KATARZYNA WOJTASIK

 Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Specjalizacja – surdopedagogika. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne na Wydziale Polonistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W Poradni prowadzi terapię dzieci z wadami słuchu oraz diagnozę i terapię logopedyczną.

SYLWIA ZIELIŃSKA

Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej.  Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek: pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie i nauczanie matematyki.  Obecnie studiuje w podyplomowej szkole terapii poznawczo-behawioralnej CBT w Warszawie.  W poradni prowadzi terapię pedagogiczną dzieci autystycznych, z ADHD oraz z wczesne wspomaganie rozwoju.

Translate »
bip poczta epuap