Konferencja „Sytuacja dziecka niepełnosprawnego na Pradze Północ. Szanse i zagrożenia” – materiały.

20 kwietnia b.r. w Zespole Szkół nr 73 im. Ruy Barbossa odbyła się dzielnicowa konferencja „Sytuacja dziecka niepełnosprawnego na Pradze Północ. Szanse i zagrożenia”.  Konferencję zorganizowało Dzielnicowe Centrum ds. Integracji, a honorowym patronatem objęła ją Pani Burmistrz Jolanta Kaczorowska. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy z praskich placówek oświatowych, w tym szkół z oddziałami integracyjnymi i specjalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Biura Edukacji. Gośćmi konferencji byli także: Zastępca Burmistrza Dzielnicy- Artur Buczyński , Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy – Zofia Kozdrój oraz Przewodnicząca Dzielnicowego Centrum ds. Integracji na Żoliborzu – Halina Różańska.

Konferencję rozpoczęła pani Iwona Piotrowska- metodyk ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej m.st. Warszawy, która przypomniała obecnym obowiązujące przepisy prawa oświatowego, dotyczące kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Następnie pani Ewa Sobocka- Przewodnicząca Dzielnicowego Centrum ds. Integracji na Pradze Północ – poinformowała o zadaniach i działaniach DCI oraz Miejskiego Centrum ds. Integracji w Edukacji. Przekazała także dane z raportu o sytuacji dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z których wynika, że 3% uczniów z praskich placówek to dzieci niepełnosprawne lub niedostosowane społecznie. Zasadniczą część konferencji wypełniły prezentacje przedszkola i szkół z oddziałami integracyjnymi z naszej dzielnicy. Dyrektorzy  przedstawili ofertę swoich placówek dla dzieci niepełnosprawnych oraz odnoszone przez swoich uczniów sukcesy. Poruszono także kwestię problemów z jakimi borykają się szkoły oraz planów na kolejne lata.

Pani Małgorzata Niesłuchowska – starszy specjalista ds. osób niepełnosprawnych- opowiedziała o działaniach OPS-u podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin na terenie Pragi Północ.  Zaprezentowana została także oferta działań dla praskich dzieci przygotowana przez Stowarzyszenie „SPOZA”. Duże zainteresowanie wzbudziły informacje o punkcie konsultacyjnym działającym od września 2009 w Zespole Szkół Specjalnych nr 38, przekazane przez panią Magdę Sekułę. Specjaliści dyżurujący w punkcie służą pomocą dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym upośledzonym umysłowo, ich rodzinom i nauczycielom.

Konferencję podsumował pan Wiesław Włodarski – dyrektor ZS nr 73, zwracając uwagę na szanse i korzyści płynące z nauczania integracyjnego, ale również podkreślając grożące młodzieży niepełnosprawnej  trudności , szczególnie po zakończeniu edukacji.

Wszyscy uczestnicy konferencji spontanicznie wyrazili chęć dalszej wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy placówkami, organizacjami i ośrodkami działającymi na terenie Pragi Północ na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin. Współpraca taka może być dobrym wstępem do powstania zespołów interdyscyplinarnych.

Prezentacje z konferencji dostępne są poniżej:

Raport DCI – Praga Północ.

Podstawy prawne pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi.

Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 roku.

Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stefana Batorego.

Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Liceum Ogólnokształcące nr L z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy.

Stowarzyszenie SPOZA – Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi.

Punkt Konsultacyjny – Centrum Współpracy Szkoły i Rodziny.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

Ośrodek Pomocy Społecznej – rola i zadania we wspieraniu rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.


Translate »
bip poczta epuap